Regulamin

Sabina Skalny – sklep internetowy

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklepskalny.pl

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.sklepskalny.pl

I. Informacje ogólne: przedsiębiorca, kontakt, zasady działania Sklepu

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, który działa pod adresem www.sklepskalny.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”), jest Pani Sabina Skalny  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sabina Skalny z siedzibą w Warszawie przy ul. Kąkolowa 36a/1, 04-848 Warszawa, NIP: 9372324703, REGON: 240685443 (dalej jako „Sprzedający”).

2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym pod numerem telefonu: 885 304 085, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora).

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową kobiecych  ubrań, akcesoriów oraz innych artykułów (dalej łącznie jako „Towary”) z podziałem na gatunki oraz na nowości, promocje, wyprzedaż posezonową oraz końcówki kolekcji .

4. Ubrania oferowane są przez Sklep Internetowy w rozmiarach od 36 – 42.

5. Towar oferowany przez Sklep Internetowy jest fabrycznie nowy.

6. Ceny wszystkich Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek od towarów i usług.

7. Do promocji, wyprzedaży posezonowej oraz końcówek kolekcji  przeznaczona jest ograniczona ilość Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania do Sklepu Internetowego, do wyczerpania zapasów magazynowych Towarów objętych daną formą sprzedaży.

 

II.  Ogólne warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie Internetowym

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje wyłącznie poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem Sklepu Internetowego www.sklepskalny.pl.

2. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy:

 • sprzęt, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,
 • monitor lub wyświetlacz sprzętu, z którego korzysta Klient musi posiadać rozdzielczość co najmniej 1.200 x 800 pixeli,
 • przeglądarka internetowa, z której może korzystać Klient to: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Google Chrome w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16,
 •  włączona obsługa Cookies,
 • włączona obsługa Java Scritp,
 •  Klient powinien posiadać adres e-mail umożliwiający przesłanie informacji dotyczącej realizacji złożonego zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania tego adresu e-mail podczas procesu składania zamówienia.

3. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 

III. Proces zawierania umów sprzedaży w Sklepie Internetowym

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

2. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, jak również zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

3. Wszelkie zapytania oraz wiadomości proszę kierować na adres e-mail: sky@sabinaskalny.pl. Na wiadomości Sklep Internetowy odpowiada od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Na wiadomości wysłane w soboty, niedziele oraz święta Sklep Internetowy odpowiada następnego dnia roboczego.

4. Celem skutecznego złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia na stronie www.sklepskalny.pl z podaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

5. Zamówienie uznawane jest za złożone w sposób skuteczny po kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”.

6. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klientów wyłącznie na terenie Polski , za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost. 

7. W formularzu zamówienia należy podać adres, na jaki Towar ma zostać dostarczony. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku.

8. Cena Towaru podana w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i niepodlegającą zmianie, niezależnie od ewentualnego późniejszego wprowadzenia przez Sprzedającego zmian w cenie Towarów, rozpoczęcia promocji lub wyprzedaży.

9. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt wysyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i sposobu płatności. Koszt wysyłki nie jest zależny od ilości zamówionego Towaru i wynosi:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej: przedpłata:16 zł, za pobraniem: 20 zł,
 • za pośrednictwem Paczkomatów InPost: przedpłata 9,60 zł,

10. Czas realizacji zamówienia:

 • w wypadku wybrania formy płatności przedpłata, Towar zostanie wysłany w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Sklep Internetowy środków pieniężnych w wysokości całości wartości danego zamówienia;
 • w wypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Towar zostanie wysłany w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia skutecznego zamówienia przez Klienta,
 • w wypadku wysyłki towaru za pośrednictwem formy kurierskiej lub Paczkomatów InPost wynosi co do zasady 5 dni robocze.

11. Do każdej przesyłki wraz z Towarem dołączony jest dowód zakupu – paragon. Na życzenie Klienta Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT.

12. W przypadku braku Towaru na stanie magazynowym, Klient jest informowany o tej okoliczności i związanym z nią wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Klient ma w takim wypadku prawo nie wyrazić zgody na wydłużony czas oczekiwania na realizację zamówienia i zrezygnować w całości z zamówienia lub z części, której dotyczy wydłużony czas realizacji. 

 

IV. Sposoby płatności za Towar

 1. Płatność za zamówienie odbywa się:

  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

  BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

V. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru

1. Zgodnie z treścią art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2016,380 t.j. z dnia 2016.03.22); zwanej w dalszej części Regulaminu „Kodeksem cywilnym”, za Konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w ust. 3 poniżej, zgodnie z przepisami art. 28 – 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

3. Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów:

 • bezpośredni koszt wysyłki zwracanego Towaru do Sprzedającego,
 • koszty wysyłki Towaru do Konsumenta przekraczające koszty zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki,
 • koszty zmniejszenia wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Konsumenta. Wzór oświadczenia pobrany może zostać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenie przez jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionych Towarów na adres Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Celem zapewnienia sprawnej obsługi Sprzedający zwraca się z prośbą, aby Konsument odstępujący od umowy dołączył od zwracanego Towaru paragon lub fakturę VAT oraz aby skontaktował się z obsługą Sklepu Internetowego.

6. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedającego ponosi Konsument.

7. Płatności dokonane przez Konsumenta, z wyłączeniem tych opisanych w ust. 3 powyżej, zostaną Konsumentowi zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili powrotnego otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru do Sprzedającego w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. W przypadku poniesienia przez Konsumenta kosztów wysyłki Towaru do Konsumenta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.  Konsument ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VI. Wymiana Towaru

1. Klient ma prawo wymienić Towar na inny w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie w wypadku, gdy Sklep Internetowy dysponuje modelem, rozmiarem i kolorem Towaru, na jaki ma zostać wymieniony zakupiony pierwotnie Towar.

3. Sklep Internetowy przewiduje możliwość wymiany Towaru na Towar w tej samej lub wyższej cenie.

4. W przypadku wymiany Towaru należy dokonać ponownego zakupu w Sklepie Internetowym, przy czym w formularzu zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji „wymiana” i wpisanie numeru poprzedniego zamówienia, którego dotyczy wymieniany Towar.

5. Koszty wysyłki nowego Towaru ponosi Klient.

6. Pokrycie kosztów wysyłki nowego Towaru oraz ewentualnie dopłaty do ceny nowego Towaru następuje zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

7. Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego Towaru na adres Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Do wymienianego Towaru Klient zobowiązany jest dołączyć również wypełniony formularz wymiany, którego wzór można pobrać poprzez kliknięcie w link podany na dole niniejszego Regulaminu.

8. W formularzu wymiany należy wpisać numer starego i nowego zamówienia.

9. Odesłanie wymienianego Towaru odbywa się na koszt Klienta. Odesłanie wymienianego Towaru może nastąpić w wybrany przez Klienta sposób, również osobiście.

10. Nowe zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta oraz ewentualnej dopłaty do ceny za nowy Towar oraz po otrzymaniu wymienianego Towaru.

 

VII. Reklamacje

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.

2. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku do dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru uregulowana jest w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar była już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

10. Klient nie może odstąpić od umowy z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

12. Sprzedający jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umowa wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedającego: 04-848 Warszawa, ul. Kąkolowa, nr 36 . Celem zapewnienia sprawnej obsługi Sprzedający zwraca się z prośbą o dołączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) do reklamowanego Towaru.

15. Postanowienie ust. 14 powyżej stosuje się również do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

16. Koszt wymiany Towaru lub usunięcia wad Towaru ponosi Sprzedający na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

17. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

18. Z uwagi na fakt, iż Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wad tkwiła w Towarze z chwilą przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, celem zagwarantowania sprawnej obsługi, Sprzedający zwraca się z prośbą, aby przed odebraniem przesyłki z Towarem Klient sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu, a w wypadku, gdy opakowanie Towaru nosi znamiona uszkodzenia, aby Klient nie przyjmował przesyłki i w obecności kuriera sporządził protokół szkody i skontaktował się ze Sklepem Internetowym.

19. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

20. Roszczenie o usunięcie wady albo wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat od dnia wydania mu Towaru.

21. W terminach określonych w ust. 20 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.  Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

22. Celem zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji Sprzedający zwraca się z prośbą o wypełnienie i załączenie do reklamowanego Towaru formularza reklamacyjnego, którego wzór można pobrać poprzez kliknięcie w link podany na dole Regulaminu.

 

VIII. Gwarancja jakości

1. Towary są objęte gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego Towaru. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 

2. Gwarancji udziela Sabina Skalny, zwany w dalszej części Regulaminu „Gwarantem”.

3. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru (paragon lub faktura VAT).

4. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru, o której mowa w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

5. Klient realizuje uprawnienia z gwarancji poprzez dokonanie stosownego zgłoszenia wysłanego na adres Sprzedającego.

6. Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych.

7. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze w chwili wydania Towaru Klientowi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego używania Towaru, w tym z braku jego odpowiedniej konserwacji. 

8. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej lub materiałowej powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili wydania Towaru Klientowi, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdy w ocenie Gwaranta usunięcie wady poprzez naprawę Towaru pozostaje niemożliwe, utrudnione lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Gwarant wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

9. Wady Towaru ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia z tytułu gwarancji przez Klienta. Ten sam termin dotyczy wymiany Towaru na wolny od wad w ramach gwarancji.

10. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.

12. Zgłoszenia z tytułu gwarancji należy składać na adres Sprzedającego. Celem usprawnienia procesu, prosimy o załączenie do reklamowanego Towaru druku reklamacyjnego, którego wzór można pobrać klikając w link na końcu niniejszego Regulaminu.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towaru. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione w szczególności podmiotowi dostarczającemu Towar.

2. Sprzedający gwarantuje przestrzeganie zasad ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zapewnia nieudostępnianie ich innym osobom.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, żądania poprawy, żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy adresowej w każdym czasie.

 

X. Postanowienia dotyczące Konsumentów

1. Konsumentom przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży Towaru,
 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; w tym celu Konsument powinien złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim, w zależności od rodzaju postępowania. Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu ze Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu wiąże Strony w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

Materiały do pobrania:

 1. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 2. wzór formularza wymiany,
 3. wzór formularza reklamacyjnego
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl